Crease Patterns

Cross Mouth RabbitKokeshi Doll v3Teddy Bear v2 (Bride)Teddy Bear v2 (Groom)Ballerina v1Multi-Level Box (Vertically Stacked)Multi-Level BoxFemale Wonder v1 (Upper Body)Female Wonder v1 (Lower Body)Umbrella v1.8Hillary's 2016 Logo v1Great Dome v1.1Kokeshi Doll v2Panda v1Teddy Bear v1Ribbon KittyRabbit Head v2Kokeshi Doll (Lower Body)Short-Haired Person (Face) v2Short-Haired Person (Face) v1VersusCaped Hero (Upper Body)Caped Hero (Lower Body)Groucho Glasses v2Middle Totoro v2Single Leaf v2Dicot SproutUmbrella v1.5Big Totoro v2Happy SnowmanGoku v1Middle Totoro v1Single Leaf v1Little TotoroAwareness Ribbon Angel v2Umbrella v1Big Totoro v1Sailor ArmsSailor Legs v2Sailor HeadSailor Uniform v2Sailor Legs v1Sailor Uniform v1TIM the Beaver v2Rocky the YellowjacketGroucho Glasses v1Great Dome v1DomoDomo (Face)RobotAwareness Ribbon Angel v1AndroidRabbit Head v1TIM the Beaver v1TIM the Beaver (Face)